Breaking

Tuesday, March 7, 2023

39.ಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಎಂದರೆ
 (1)ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಧಿಕಾರ
 (2)ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಧಿಕಾರ
 (3)ಕೇಂದ್ರಪಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗದ ಅಧಿಕಾರ
 (4)ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

CORRECT ANSWER

(3) ಕೇಂದ್ರಪಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗದ ಅಧಿಕಾರ


No comments:

Post a Comment